Episode

HOPE Today | September 04 2020  / Tagalog

10 nagpabautismo bunga ng nagpapatuloy na Care Group ministry ng SDA Church, Adventist Hospital Compound.

Mahigit Apat na libong tao naging bahagi ng SLM Digital media evangelism. 182 nagpabautismo, 4 bumalik sa SDA Church.

Anim nagpabautismo bunga ng Bible study at Care group ministry ng Rockville SDA Church.

Mag-asawang nahikayat sa panonood ng AWR Global online evangelism agad na nagpabautismo matapos magpakasal.

0 VIEWS Share 0

Hosts

Joel Sarmiento
Joel Sarmiento
Joel Sarmiento Jr.
Joel Sarmiento Jr.

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!